PRIVACY VERKLARING

CoachingInsideOut gevestigd te Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.coachinginsideout.nl en/of op telefoonnummer 06 50512496
L. Albers is de Functionaris Gegevensbescherming van CoachingInsideOut. Zij is te bereiken via info@coachinginsideout.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
CoachingInsideOut verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij nog meer verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
CoachingInsideOut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

Privacy op uw zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
– de kosten van het consult

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
CoachingInsideOut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling en opstellen factuur
– CoachingInsideOut verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– CoachingInsideOut analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
CoachingInsideOut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CoachingInsideOut) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
CoachingInsideOut bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor bovenstaande gegevens een bewaartermijn van 15 jaar zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). CoachingInsideOut verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om informatie te delen voor de uitvoering van onze overeenkomst dien je specifiek toestemming te geven voor het delen van informatie met derden (zoals huisarts, specialist, andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing). Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CoachingInsideOut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
CoachingInsideOut gebruikt functionele, analytische, tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CoachingInsideOut gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website wordt een cookies geplaatst door derden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierbij wel rekening houdende met de wettelijke verplichtingen en de eisen van beroepsverzekeringen en zorgverzekeraars. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CoachingInsideOut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage binnen de muren van de praktijk, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachinginsideout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. CoachingInsideOut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
CoachingInsideOut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachinginsideout.nl